Sprawy lokalowe

Sprawy lokalowe

Jak zmniejszyć zadłużenie

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 18 Marca, 2015 - 14:27, mzgorzak

M.st. Warszawa już od dłuższego czasu podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Główne założenia polityki w tym zakresie wytyczone zostały w Wieloletnim Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017, w Rozdziale 7, w pkt 4, zatytułowanym „Podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zaległości czynszowych”.
Dzięki przyjętym rozwiązaniom najemcy mający problemy z regulowaniem opłat za zajmowany lokal są szeroko informowani o możliwości skorzystania z dostępnych form pomocy, a w szczególności o:

 1. możliwości udzielania obniżki naliczonego czynszu dla osób uzyskujących niskie dochody, przy czym uzyskanie tej obniżki możliwe jest, gdy opóźnienie w zapłacie czynszu jest mniejsze niż trzy pełne okresy płatności;
 2. możliwości przyznawania dodatków mieszkaniowych;
 3. możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zadłużenia wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy;
 4. możliwości zamiany lokalu, w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, na lokal o niższych kosztach utrzymania;
 5. właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, przy czym informacja ta zawiera dane kontaktowe, w szczególności adres ośrodka i numer telefonu do właściwej komórki organizacyjnej.

W stosunku do osób, których zadłużenie przekracza możliwość spłaty tego zadłużenia wprowadzono w 2014 roku nowy instrument ułatwiający spłatę zaległości i częściowe rozwiązanie problemu zadłużenia lokali mieszkalnych tj. „świadczenie niepieniężne”, które zostało ustalone Zarządzeniem Nr 5586/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego. Działania takie, przed wprowadzeniem  zarządzenia były prowadzone w dwóch dzielnicach, aktualnie pozostałe  dzielnice przygotowują się do wdrożenia tego rozwiązania.  

Jeżeli zaległość obejmuje większą liczbę okresów płatności, a osoby posiadające takie zadłużenie mają obecnie możliwość terminowego regulowania bieżących opłat, nie są w stanie samodzielnie podołać spłacie całości zadłużenia, to właściwym rozwiązaniem może być restrukturyzacja zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia polega na tym, że przy spłacie części zadłużenia jednorazowo lub w ratach, pozostała jego część zostanie, po spełnieniu określonych warunków, umorzona. Taki instrument wsparcia wprowadzono uchwałą Rady m. st. Warszawy nr VI/107/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 – 2019”.
Restrukturyzacja zadłużenia (obejmującego zaległe opłaty, odsetki za zwłokę oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji) dokonywana będzie według dwóch wariantów, polegających na:

 1. spłacie 30%  zadłużenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia i umorzeniu 70% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia; albo
 2. spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych ratach, w trakcie obowiązywania Programu (nie później niż do 30.09.2019r.) i umorzeniu 50% tego zadłużenia po wywiązaniu się z warunków porozumienia.

W przypadku obu wariantów dłużnik,  poza spłatą części zadłużenia, będzie zobowiązany wypełnić dodatkowy warunek terminowego wnoszenia bieżących opłat, w okresie 4 lat od dnia podpisania porozumienia, przy czym w każdym roku uczestnictwa dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zwłokę w opłatach nie dłuższą jednak niż 21 dni. 
Warunki uczestnictwa w Programie - do programu mogą przystąpić dłużnicy, którzy:

 • na dzień 30 września 2014 roku posiadali zadłużenie;
 • do 21 września 2015 r. złożą wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, w którym uznają zadłużenie;
 • podpiszą porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
 • nie dewastowali zajmowanego lokalu lub nie wykraczały przeciwko porządkowi domowemu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.

Wnioski należy składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, właściwych dla położenia lokalu na stanie którego istnieje zadłużenie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wniosek o przystąpienie do programu oddłużenia
  (plik: wniosek_do_restrukturyzacji_zadluzenia_.doc, rozmiar pliku: 41 KB)
  Pobierz